Verslag Commissie complexe zorgvragen 2018

De commissie complexe zorgvragen richt zich op zeer specifieke zorgvragen die vaak te maken hebben met wel of niet ingrijpen in de vrijheid van cliënten. Daarbij gaat het over zelfbeschikkingsrecht van de cliënten, ethische vragen en de wettelijke kaders. Deze commissie is in het leven geroepen om oplossingen te bieden voor ingewikkelde zorgvragen, om ze zichtbaar te maken en om vragen hierover te beantwoorden. De commissie is een platform waar medewerkers vragen en dilemma’s kunnen inbrengen.

Bij complexe zorgvragen is de problematiek vaak heftig. Soms raakt de zorgvraag de grenzen van ons zorgaanbod. De zorgvraag vraagt om maximale inzet van expertise en om oplossingen op maat. Complexe zorgvragen gaan over kwesties die liggen op het snijvlak van ethiek, BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) en WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Het gaat dan om bijvoorbeeld het goed wegen van de vrijheid(beperking) van de cliënt en de veiligheid van andere cliënten, burgers en medewerkers.

Activiteiten in 2018

In 2018 is de commissie 3 keer bijeen geweest. De commissie is samengesteld uit diverse deskundigen vanuit Alliade en de dochterondernemingen. Daarnaast is er een ethicus verbonden aan de commissie.

  • Dit jaar zijn er 7 nieuwe casussen in behandeling genomen. Het gaat in deze casussen om zorgmijdend gedrag, zelfbeschadigend gedrag, psychiatrische problematiek, veiligheid en vrijheid en de risico’s die dat met zich meebrengt en verantwoordelijkheden.
  • Op 6 april 2018 heeft de commissie een werkconferentie georganiseerd over ‘dilemma’s rond vrijheid en veiligheid’ binnen Talant (locatie De Wissel). Het doel was om te verkennen wat er speelt op de werkvloer. Er hebben ongeveer 50 medewerkers aan deelgenomen. De resultaten van deze conferentie zijn meegenomen in het project ‘Veilig Plus’.
  • Verder heeft de commissie zich beziggehouden met een voorstel om tot nieuwe afspraken te komen met betrekking tot het thema roken. Het doel van het voorstel is: rookvrije zorg, een rookvrij Alliade. Hiervoor is een themapagina ontwikkeld die te vinden is op het intranet van Alliade.
Activiteiten 2019
  • Het scholen van mensen die een moreel beraad kunnen leiden.
  • Diverse activiteiten in het kader van een rookvrij Alliade, waaronder discussiebijeenkomsten voor medewerkers en cliënten/ bezoekers.