Verslag Infectiepreventiecommissie 2018

Het doel van de commissie is de kennis en de betrokkenheid op het gebied van infectiepreventie in de organisatie te bevorderen evenals de preventie en bestrijding van infectieziekten. In 2018 is de commissie vier keer bij elkaar geweest.

In het begin van het jaar zijn er enkele korte uitbraken van het NORO virus geweest, gelukkig was een en ander door adequaat handelen snel onder controle. Binnen een van de locaties van Meriant was er in juni wel sprake van een langdurige NORO uitbraak. Dit heeft onder andere te maken met de bewegingen van cliënten naar ziekenhuizen. Tenslotte is er aan het einde van het jaar een hardnekkige uitbraak geweest van scabiës bij cliënten en medewerkers van Talant (enkele locaties Drachten).

Uit het puntprevalentieonderzoek waaraan we meedoen bij Meriant, blijkt dat er geen sprake is van onnodig voorschrijven van antibiotica.

Activiteiten op het gebied van infectiepreventie in 2018
 • De nieuwsbrief infectiepreventie is verschenen in februari en in juli. De nieuwsbrief bevat informatie voor medewerkers en leidinggevenden over uitbraken van infectieziekten en het voorkomen daarvan zoals NORO, opslag materialen, informatie over nieuw beleid bijvoorbeeld MRSA/BRMO, verwijzingen naar nieuwe factsheets ed.
 • Handhygiëne is de basis van infectiepreventie en krijgt structureel aandacht bijvoorbeeld in de nieuwsbrief. Er zijn diverse sessies over handhygiëne gehouden op locaties.
 • Bijna elke locatie binnen Meriant heeft een hygiëne ambassadeur.
 • Er zijn nieuwe factsheets voor medewerkers en leidinggevenden ontwikkeld, bijvoorbeeld over krentenbaard.
Activiteiten 2019
 • Implementatie van het beleid BRMO/MRSA.
 • Aankoop nieuwe e-learning voedselveiligheid en nieuw (digitaal) handboek voedselveiligheid binnen heel Alliade
 • Verdere afstemming binnen de keten (van ziekenhuis tot verpleeg-en verzorgingshuizen) loopt door
 • Uitrol punt prevalentie antibiotica binnen Talant
 • Invoeren hygiëne ambassadeurs binnen Talant
 • Kennisvergroting nieuwe medewerkers
 • Griepvaccinatiegraad medewerkers verhogen

De infectiepreventiecommissie merkt dat het onderwerp infectiepreventie steeds meer gaat leven onder medewerkers en dat het bewustzijnsniveau omtrent hygiëne is gegroeid. De aanwezigheid van een infectiepreventiedeskundige binnen Allliade draagt hier in grote mate toe bij. Met het ontwikkelen en harmoniseren van protocollen binnen Alliade is het procesteam Infectiepreventie binnen Alliade druk bezig.

Interview Paul Caesar - Adviseur Infectiepreventie Zorggroep Alliade

'Zelfs een buikgriep kan grote gevolgen hebben'

De woonzorgcentra van Meriant en Talant zijn een stuk huiselijker dan de klinische omgeving van ziekenhuis Tjongerschans. Toch streeft Alliade naar dezelfde hoge mate van infectiepreventie. Onzichtbare bacteriën en micro-organismen kunnen risico's vormen voor kwetsbare bewoners. Dat vraagt alertheid en hygiëne in de dagelijkse zorg.